Begeleiding

Begeleiding bij Buro3o

Buro3o biedt specifieke begeleiding voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, ouders/opvoeders, gezinnen en professionals. Dat doen wij o.a. in samenwerking met andere aanbieders, scholen en wijkteams. Wij passen ons aanbod aan op de behoefte en mogelijkheden van de betrokkenen op basis van: Matched care, stepped care programma’s.

Begeleiding bij Buro3o

Na aanmelding, wordt binnen het begeleidingsteam besproken of we iets voor jullie kunnen betekenen. Wanneer dit zo is, dan plannen we een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en hun kind dan wel de jongvolwassene. 

In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor begelelding zijn. Als we besluiten na de kennismaking verder te gaan, kijken we binnen het team wie de hulpvraag het beste op kan pakken.

Vervolgens wordt er gezamenlijk een begeleidingsplan opgesteld. In dit plan is vastgelegd wat de begeleidingsdoelen zijn en op welke manier daar aan gewerkt wordt. Binnen Buro3o leggen we de focus niet enkel op wat niet goed gaat, maar juist op waarin het kind of deze jongere/jongvolwassenen graag zou willen ontwikkelen. Samen met alle betrokkenen wordt toegewerkt naar een plan op maat. Tijdens de begeleiding houden we gezamenlijk in de gaten hoe het gaat, en of de gekozen begeleiding helpend is.

Begeleiding kan worden uitgevoerd door verschillende disciplines en is onderverdeeld in ambulante begeleiding, individuele begeleiding en groepsbegeleiding. De begeleiding kan plaatsvinden zowel op de locaties van Buro3o als bij u thuis. Begeleiding bij Buro3o is altijd integraal en gericht op de volgende levensgebieden:

Er wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, gericht op het behalen van verschillende ontwikkelingsdoelen. De interventies worden hierbij op maat van de cliënt beschreven.

Ambulante begeleiding

Voor jongeren en jongvolwassenen met een beschikking van de gemeente bieden we ambulante begeleiding in verschillende vormen. De begeleiding kan worden gegeven door verschillende disciplines.

Inhoudelijk wordt de begeleiding afgestemd op de individuele hulpvraag. Vorm en methodiek worden bepaald door hulpvraag en is altijd gericht op concrete ontwikkeldoelen. Deze doelen worden in een begeleidingsplan beschreven en geëvalueerd. De middelen om de doelen te kunnen bereiken, kunnen variëren van praktische ondersteuning bij het uitvoeren van dagelijkse taken, inzicht gevende gesprekken, het maken van dag- en weekplanningen en het trainen van vaardigheden.

Ambulante begeleiding thuis in het gezin

Soms ontwikkelt een kind, jongere of jongvolwassene zich in het gezin niet zo eenvoudig of vanzelfsprekend. De gezinsbegeleiding van Buro3o kan bijdragen in het hiervoor oplossingen te vinden. Bij u thuis verkent de begeleider samen met u welke vragen er zijn zowel ontwikkelings- als opvoedingsgericht. Deze begeleiding start na aanmelding via een wijkteam, BJG, huisarts of medisch specialist. Soms wordt een dergelijk traject gestart naar aanleiding van een onderzoek of behandeltraject. Klik hier voor behandeling.

Ambulante begeleiding in samenwerking met school

Scholen en ouders kunnen een aanvraag doen voor de inzet van ambulante begeleiding op scholen. Inhoudelijk wordt de begeleiding afgestemd op de individuele hulpvraag van school, leerkrachten, jongeren of ouders. Begeleiding wordt geboden door orthopedagogen, pedagogen of autismedeskundigen met als expertise ambulante begeleiding op scholen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs.

Buro3o werkt samen met alle ketenpartners van onderwijs. Hierdoor kan ambulante begeleiding specifiek worden afgestemd op de individuele hulpvraag. Ook voor trainingen en voorlichting voor scholen in het omgaan met leer- en gedragsproblemen is er een passend aanbod. Hiervoor kunt u contact opnemen met de ambulant begeleiders.

Naschoolse begeleiding individueel

Voor kinderen met leer- en gedragsproblemen is extra begeleiding rondom structureren, plannen en organiseren van dagelijkse taken en activiteiten een voorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Aansturing is afgestemd op leeftijdsfase, problematiek en hulpvraag. Doelen zijn groei in zelfredzaamheid en zelfstandigheid, erkennen en herkennen van beperkingen en het versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Er wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, gericht op het behalen van verschillende ontwikkelingsdoelen. De interventies worden hierbij op maat van het kind, jongere of jongvolwassene beschreven. 

Naschoolse begeleiding groep

Voor jongeren en jongvolwassenen bieden we naschoolse begeleiding. Op een vaste locatie worden jongeren en jongvolwassenen begeleid in het organiseren, plannen en structureren van hun dagelijkse bezigheden. Daarnaast wordt er ook aandacht geschonken aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en schoolse vaardigheden. Deze activiteiten worden vormgegeven binnen een groep, waarin het accent ligt op ondersteuning binnen contactopbouw en het leren samenwerken met leeftijdsgenoten. Er wordt een individueel begeleidingsplan opgesteld, gericht op het behalen van verschillende ontwikkelingsdoelen. De interventies worden hierbij op maat van het kind, jongere of jongvolwassene beschreven. 

Maatwerkgroep

De maatwerkgroep is bedoeld voor leerplichtige kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of psychische problematiek die vanwege uiteenlopende redenen niet naar school kunnen gaan en wachten op passend onderwijs. Het uitgangspunt van de maatwerkgroep is het bieden van veiligheid en structuur waarin de jongere vaardigheden kan aanleren om terug te keren naar het regulier of speciaal onderwijs. De maatwerkgroep bestaat uit maximaal 10 leerlingen, die worden begeleid door pedagogen en een docent speciaal onderwijs. Buro3o en Zuiderbos

Dagbesteding

De dagbesteding is bedoeld voor jongeren en/of jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis en/of psychische problematiek als activerende daginvulling wanneer zij (nog) niet in staat zijn onderwijs te volgen of ter voorbereiding of vervanging van een (werk)plek. De jongere en/of jongvolwassene wordt intensief individueel of in een kleine groep begeleid in het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om op een zo volwaardig mogelijke wijze aan het maatschappelijk leven deel te kunnen nemen. Hierbij komen vaardigheden aan bod op het gebied van wonen, werken, leren en socialiseren. Uitgangspunten hierin zijn de wensen en mogelijkheden van de jongere of jongvolwassene. Waar mogelijk wordt er een beroep gedaan op het sociale netwerk en vindt er samenwerking plaats met andere instanties. Wanneer doelen (tijdelijk) niet haalbaar zijn, biedt deze vorm van begeleiding een zinvolle invulling en structurering van de dag.

Begeleiding bij wonen

Ambulante ondersteuning bij beschermd of begeleid wonen richt zich op het optimaliseren van de eigen vaardigheden en omstandigheden van een cliënt zodat deze binnen zijn mogelijkheden zo maximaal mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij. Soms woon je als jongvolwassene zelfstandig en is het lastig om met alle zaken die je daar voor moet kunnen om te gaan. Dan kun je begeleid worden door medewerkers die daar in gespecialiseerd zijn. 

Voor meer informatie daarover kun je kijken onder Beschermd wonen.