Behandeling

Over behandeling bij Buro3o

Hoe ziet behandeling bij Buro3o er uit

Na aanmelding, wordt binnen het behandelteam besproken of we iets voor jullie kunnen betekenen. Wanneer dit zo is, dan plannen we een kennismakingsgesprek met ouders/verzorgers en de jongere/kind. 

In dit gesprek worden de zorgen en vragen in kaart gebracht en wordt bekeken wat de mogelijkheden voor behandeling, of psychologisch onderzoek zijn. Als we besluiten na de kennismaking verder te gaan, kijken we binnen het team wie de hulpvraag het beste op kan pakken.

Vervolgens wordt er gezamenlijk een behandelplan opgesteld. In dit behandelplan is vastgelegd wat de behandeldoelen zijn en op welke manier daar aan gewerkt wordt. Binnen Buro3o leggen we de focus niet enkel op wat niet goed gaat, maar juist op waar deze jongere, en deze ouders/verzorgers graag naar toe willen en kunnen werken. De behandelingen zijn in overeenstemming met de landelijke richtlijnen en gebaseerd op de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Samen met jullie wordt vanuit deze algemene richtlijnen toegewerkt naar een plan op maat. Tijdens de behandeling houden we beiden in de gaten hoe het gaat, en of de gekozen behandeling helpend is.

Aangezien een probleem zich vaak voordoet op verschillende plekken (thuis, school, vrije tijd)  en er vaak meerdere hulpverleners betrokken zijn is het prettig dat alle neuzen dezelfde kant op staan. De praktijk overlegt graag met andere belangrijke betrokkenen, mits jullie daar toestemming voor geven. Soms is het nodig dat een kind/jongere thuis of op school begeleid wordt of dat er bij ouders/verzorgers/ school de behoefte leeft om meer kennis op te doen over de problematiek. De behandelaar zal dit altijd meenemen in de behandeling.

Vanuit onze visie werken we graag in goede verbinding  met elkaar, zullen we breed kijken naar de problematiek en proberen we samen met jullie passende behandeling in te zetten. We kijken verder dan de classificatie van de problemen; we zijn pas tevreden wanneer we snappen hoe alle factoren het gedrag/probleem van de jongere op dat moment kunnen verklaren. Dit doen we ook samen met het gezin en andere betrokken, waardoor we dynamisch kijken naar kinderen/jongeren en hun ontwikkeling. Waar het kan zetten we in op kortdurende oplossingsgerichte therapie, waar nodig begeleiden we kinderen/jongeren en hun gezinnen langer en bespreken we het perspectief van de jongere.

Behandeling

Na de kennismaking zal uw behandelaar een advies geven over de in te zette behandeling. Wij bieden onder andere:

Behandeling kan bestaan uit persoonlijke contacten en ondersteunend kunnen online behandelingen worden ingezet. Sommige vormen van behandeling (psycho-educatie) worden in de vorm van groepsbehandelingen gedaan. Als medicatie wordt ingezet, als onderdeel van de behandeling, dan zal de psychiater van Buro3o betrokken worden.

In het netwerk hebben we overleg met verschillende andere zorgaanbieders, wanneer wij denken dat zij ondersteunend kunnen zijn in de behandeling, zullen we dat samen bespreken.

Diagnostiek

Na overleg, waarin we samen een duidelijke onderzoeksvraag formuleren, maken we gebruik van een psychologisch onderzoek. Bij psychologisch onderzoek wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, vragenlijsten, observaties en tests. Er wordt gekeken naar je sterke kanten en naar moeilijkheden. In een vervolggesprek bespreken we de resultaten, waarin we samen een verband leggen met de betekenis van de klachten. De uitkomsten van het onderzoek geven weer richting aan hoe we met de problemen om kunnen gaan. Vormen van onderzoek die Buro3o biedt:

Testparagraaf.

Dagbesteding

Bij de dagbesteding van Buro3o zien we jongeren die door velerlei omstandigheden zijn vastgelopen in hun (schoolse) ontwikkeling. Bij veel jongeren is onderliggende problematiek al bekend, bij anderen nog niet. Doordat jongeren vaak al voor langere tijd zijn uitgevallen op school/opleiding, speelt onzekerheid over eigen kunnen en jezelf zijn een rol. Veel jongeren zijn moe door overprikkeling, en hebben verschillende patronen ontwikkeld om moeilijke taken te vermijden. Hoe langer dit bestaat, hoe steviger de negatieve patronen verankerd zijn in henzelf en hun omgeving.

Wanneer we jongeren ontvangen op de dagbesteding, geven we hen de ruimte om te herstellen, en stimuleren we hen om in een veilige setting weer tot ontwikkeling en zichzelf zijn te komen. Dit doen we in samenwerking met oa het Zuiderbos, om zo samen te onderzoeken op welke manier onderwijs een rol kan spelen in de ontwikkeling.

Neem vandaag nog contact met ons op