Beschermd en begeleid wonen

Beschermd of begeleid wonen bij Buro3o

Buro3o heeft 85 plaatsen voor beschermd of begeleid wonen op verschillende locaties in Rosmalen en 's-Hertogenbosch. 

Beschermd en begeleid wonen

Buro3o heeft 85 plaatsen om beschermd of begeleid te kunnen wonen voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen vanaf 12 jaar in Rosmalen en 's-Hertogenbosch. 

Als de stap naar zelfstandig wonen (nog) te groot is bied Buro3o verschillende vormen van beschermd en begeleid wonen. De begeleiding wordt ingericht met doelen op meerdere levensdomeinen. De intensieve begeleiding, die stapsgewijs wordt afgebouwd en zo nodig ook weer tijdelijk kan worden opgebouwd, is nodig om zo veel mogelijk regie op het eigen leven te krijgen of te behouden. 

De begeleiding wordt gedaan door een deskundig team. Dit betekent dat samen met bewoner en zijn naasten de persoonlijke doelen in kaart worden gebracht en dat er wordt gewerkt aan herstel op vier vlakken: gezondheid, identiteit, dagelijks leven en maatschappelijke rol. Ook helpen ze bij het wegnemen van belemmerende factoren. Deze positieve manier van begeleiden helpt om weer perspectief te krijgen en in je kracht te komen. Waar nodig en waar mogelijk wordt hierin intensief samengewerkt met netwerkpartners.

Beschermd wonen: is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD met een 24 uurs zorgbehoefte en nabijheid van de begeleiders. Er is sprake van een eigen woonruimte, maar ook altijd een gezamenlijke ruimte voor ontmoeting met de andere bewoners en waar de maaltijden samen kunnen worden gebruikt en altijd een begeleider aanwezig is voor ondersteuning.

Begeleid wonen: wanneer je meer vaardigheden hebt (ontwikkelt) om voor jezelf te kunnen zorgen en geen 24uurs nabijheid (meer) nodig hebt, kun je begeleid gaan wonen met onze hulp op wat meer afstand. Een ambulant begeleider komt regelmatig bij je aan huis. Dat kan een paar uur per week zijn, of veel intensiever. Je krijgt hulp bij het steeds zelfstandiger vormgeven van je huishouden, financiën, netwerk, opleiding of werk. Er worden maatwerkafspraken met je gemaakt over hoeveel en wanneer je zorg nodig hebt. 

Locaties waar Buro3o beschermd en/of begeleid wonen aanbied:

Binnen onze woonvoorziening aan de Bernadettestraat 10A in Rosmalen zijn 8 plaatsen voor kinderen in de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar met autisme en co-morbide psychiatrische problematiek en gedragsproblemen. Deze kinderen/jongeren zijn gemiddeld begaafd en hebben allen een zeer individueel programma. Door de complexe problematiek kunnen zij moeilijk in een groepsdynamiek functioneren dus worden allen individueel op hun eigen behoefte begeleid.

Velen gaan naar school anderen hebben een dagbestedingsprogramma of een combinatie van deze twee. Als er sprake is van een behandeling dan wordt de behandeling altijd ondergebracht bij een externe behandelaar. 

Voor een van deze plekken is een indicatie van de gemeente nodig die verkregen kan worden via het basis/wijkteam van uw gemeente.

Bescherming en begeleiding

Een ambulant begeleider komt regelmatig bij u aan huis bij begeleid wonen. Dat kan een paar uur per week zijn, of veel intensiever. Er zijn ook beschermd woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

De begeleiders helpen bijvoorbeeld met het organiseren van het huishouden, het overzicht houden over de taken en het maken van een dagindeling. Ze kunnen ondersteuning bieden bij alle voorkomende dagelijkse bezigheden.  Een beschermende woonvorm biedt geen psychiatrische behandeling. Daarvoor kan de huisarts of psychiater u een verwijzing geven.

Onder welke 2 regelingen valt beschermd wonen?

  1. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  2. Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de toegang tot beschermd wonen. Dit is geregeld binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ). 

U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u van beschermd wonen gebruik wil maken. De gemeente kan uw aanvraag in behandeling nemen en beoordelen óf u doorverwijzen naar de juiste persoon bij de ‘centrumgemeente’. De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart. De centrumgemeenten krijgen daarvoor ook het geld van de rijksoverheid.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over beschermd of begeleid wonen, neem dan contact met ons op