Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen

Heb je vragen aan Buro3o?

Kan ik iemand anders voor behandeling of begeleiding aanmelden?

Nee, dat kan niet. Als je denkt dat een naaste psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met zijn of haar eigen huisarts. Voor behandeling bij ons is altijd een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk.

Kan ik meteen bij Buro3o terecht?

Voor de actuele wachttijden klik hier: Wachttijden

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij Buro3o?

Heb je psychische hulp nodig? Maak dan eerst een afspraak met je (huis)arts en bespreek je klachten. De huisarts is jouw eerste aanspreekpunt voor gezondheidsproblemen. Ook voor psychische problemen. Denkt de huisarts dat je gespecialiseerde hulp nodig hebt? Dan kan je huisarts je bij ons aanmelden.

Zijn er wachttijden?

Voor actuele wachttijden klik hier: Wachttijden

Kan ik mijn eigen behandelaar uitkiezen?

Als je in een psychische crisissituatie verkeert, kun je met spoed bij ons terecht. Neem bij een psychische crisis altijd contact op met je huisarts. Je huisarts kan voor een afspraak op korte termijn zorgen.

Kan ik iemand anders voor behandeling of begeleiding aanmelden?

Nee, dat kan niet. Als je denkt dat een naaste psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met zijn of haar eigen huisarts. Voor behandeling bij ons is altijd een verwijzing van de (huis)arts noodzakelijk.

Kan ik met spoed worden aangemeld?

Buro3o doet geen spoed en crisis zorg, voor meer informatie klik hier: Spoed en Crisis

Kan ik mijzelf aanmelden voor een behandeling bij Buro3o?

Voor behandeling bij ons is altijd een verwijzing nodig van je (huis)arts of een indicatie van je gemeente.

Verstrekken jullie informatie over mijn kind aan derden?

Als derden informatie over de behandeling van je kind opvragen dan hangt het van de leeftijd van het kind af wie daarvoor toestemming moet geven:

 • is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig
 • voor kinderen van twaalf tot zestien jaar moeten zowel de ouders als het kind toestemming geven
 • jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf toestemming geven
Kan ik mijn dossier inzien?

Dat kan. Wil je je dossier inzien, vraag het dan aan je behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar. Op die manier kan hij of zij zaken in het dossier uitleggen. Gegevens van en over anderen mag je overigens niet inzien. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn van een naaste met wie je behandelaar heeft gesproken. De behandelaar maakt deze gegevens tijdelijk onleesbaar als je je dossier inziet. Wil je weten welke hulpverleners je dossier of delen ervan hebben ingezien?
Dan kun je een inzage-overzicht opvragen.

Hoe kun je je dossier opvragen?
 • Ben je nog in behandeling of begeleiding? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar.
 • Ben je niet meer in behandeling of begeleiding? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling of begeleiding bent geweest.

Termijn
Aan een verzoek geven wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat wij aan het verzoek kunnen voldaan, moeten wij altijd naar een geldig legitimatiebewijs vragen.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kunnen wij deze termijn overschrijden als de rekening van je behandeling met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding kunnen we het dossier vernietigen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Ik wil een kopie van (een deel van) mijn dossier, kan dat?

Dat kan. Je kunt in principe kosteloos een kopie krijgen van je medisch dossier. Er zijn wel situaties waarin wij kosten in rekening mogen brengen of jouw verzoek om een kopie mogen weigeren. Bijvoorbeeld als je om meer dan één kopie van alle gegevens vraagt. In het dossier maken wij ook altijd een aantekening dat je een kopie hebt ontvangen.

Hoe vraag je een kopie aan?

 • Ben je nog in behandeling of begeleiding? Dan kun je een verzoek indienen bij je behandelaar.
 • Ben je niet meer in behandeling of begeleiding? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling of begeleiding bent geweest.
 • Termijn
  Aan een verzoek geven wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor. Afhankelijk van de ingewikkeldheid van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat wij aan het verzoek kunnen voldoen, vragen wij naar een geldig legitimatiebewijs.
  Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kunnen wij deze termijn verlengen als de rekening van je behandeling met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding vernietigen wij het dossier.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Kan ik iets in mijn dossier laten corrigeren?

Ja, dat kan. Als je vindt dat gegevens feitelijk onjuist in je dossier staan kun je de behandelaar vragen deze te corrigeren

Ben je het niet eens met de visie van je behandelaar?

Dan kun je jouw commentaar in het dossier laten opnemen. Als je behandelaar het niet met jou eens is, kan hij/zij je verzoek weigeren. Maar hij/zij met dan wel goed uitleggen waarom.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien. Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier én de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Kan ik mijn dossier laten vernietigen?

Je hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) je dossier te laten vernietigen. Voordat we het dossier kunnen vernietigen vragen we jou een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat je het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet verder kan als er geen dossier is.

Er kunnen redenen zijn om een verzoek tot vernietiging te weigeren. Voor dossiers van mensen die opgenomen zijn in het kader van de Wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) of zorg ontvangen op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) geldt dat we een dossier niet eerder dan na vijf jaar mogen vernietigen.

Als je nog in behandeling bent, kun je een verzoek indienen bij je behandelaar. Ben je niet meer in behandeling? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de directie van het organisatieonderdeel waar je in behandeling bent geweest.

Termijn
Aan een verzoek geven wij zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, gehoor. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek kunnen wij die termijn nog eens met twee maanden verlengen. Voordat we aan het verzoek voldoen kunnen wij naar een geldig legitimatiebewijs vragen.
Bij een verzoek tot vernietiging van een dossier kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus van je behandeling bij ons en met je zorgverzekeraar nog niet is afgerond. Direct na afronding gaan we over tot vernietiging

Hoe lang bewaart Buro3o dossier?

De wettelijke bewaartermijn van je gegevens is 20 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. GGz Centraal start de bewaartermijn op het moment dat je behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

De Wet verplichte ggz (Wvggz) bepaalt dat het dossier na het einde van de crisismaatregel of zorgmachtiging minimaal 5 jaar moet worden bewaard. Wij mogen deze gegevens niet eerder vernietigen, zelfs niet op jouw verzoek.

Welke rechten heb ik als cliënt?

Je hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat je recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over je behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast heb je rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Kom je er met je behandelaar niet uit? Dan kun je altijd een beroep doen op een patiënten vertrouwenspersoon voor advies en hulp.

Zijn er wachttijden?

Voor de actuele wachttijden klik hier: Wachttijden

Mag mijn curator / mentor / bewindvoerder mijn dossier inzien?

Sommige mensen kunnen niet goed voor hun eigen belangen zorgen. De rechter kan voor deze mensen een curator, mentor of bewindvoerder benoemen.

 • curator en mentor
  De curator neemt alle verantwoordelijkheid over. De mentor treedt namens de cliënt op bij beslissingen over de behandeling. Zowel curator als mentor kunnen inzage in het medisch dossier krijgen.
 • bewindvoerder
  Als cliënten niet in staat zijn om hun belangen van materiële aard (bijvoorbeeld geldzaken) te behartigen, dan kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Deze is alleen bevoegd om over materiële zaken te beslissen, dus niet over de behandeling. Een bewindvoerder mag het medisch dossier niet inzien.
Hoe kijkt Buro3o aan tegen intiem of seksueel contact tussen cliënten en hulpverleners?

Buro3o keurt iedere vorm van seksueel of intiem contact tussen hulpverleners en cliënten af. Seksueel gedrag van medewerkers – zowel tijdens de hulpverlening als tot zes maanden na afsluiting daarvan – is niet toegestaan en kan dus ook nooit onderdeel van de behandeling zijn.

Als vaststaat dat er sprake is (geweest) van seksueel contact, dan nemen wij tegen de medewerker maatregelen die op ontslag gerichte zijn. Cliënten die zich willen beklagen over ongewenste intimiteiten of seksuele intimidatie, kunnen een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris of klachtencommissie van Buro3o. Ook kunnen zij terecht bij de patiënten vertrouwenspersoon (PVP).

Vraagt Buro3o informatie over mij aan anderen?

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij de huisarts. De hulpverlener vraagt jou van tevoren om toestemming voor het opvragen van dergelijke informatie.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Welke gegevens van mij worden geregistreerd?

Naast je individuele cliëntdossier bewaren wij ook enkele gegevens van jou in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat we gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet doorgeven aan derden.

Wel moeten we enkele gegevens verstrekken aan de instanties die de behandeling of begeleiding betalen, zoals:

 • je ziektekostenverzekeraar of
 • de gemeente (als het gaat om hulp in het kader van de Jeugdwet of de Wmo)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Mag ik fotograferen of filmen bij Buro3o?

Het is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van Buro3o.
Dat doen we om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Kunnen cliënten zich zondermeer uiten op sociale media of tegen de pers?

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kunnen wij alleen goed onderbouwd inperken als er een wettelijke maatregel van toepassing is (bv. een IBS of een RM).

Wij vragen onze cliënten wél of zij in hun uitingen op sociale media of naar de pers rekening houden met de privacy van medecliënten en medewerkers.

Hoe zit het met mijn privacy?

Alles wat je met een behandelaar of begeleider bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Je behandelaar bespreekt je situatie alleen met het behandelteam.

Tijdens de intakeprocedure vragen we je wie wij mogen informeren over je behandeling. Zonder je toestemming verstrekken wij geen informatie over je behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan afwijken.

Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Je huisarts stellen wij wel op de hoogte van het verloop van je behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen hebt. Ook je huisarts moet zich houden aan het beroepsgeheim en zal geen informatie over jou aan derden verstrekken.

Voor het uitwisselen van voor de behandeling relevante gegevens (bijvoorbeeld medicatiegegevens, labuitslagen e.d.) vragen we niet expliciet om je toestemming. Als je hier toch bezwaar tegen hebt, dan kun je dat bij je behandelaar kenbaar maken.

Er zijn een paar (door de wet bepaalde) uitzonderingen op deze regels:

 • de ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens
 • de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie
 • de gemeente krijgt – in het kader van de Jeugdwet – de minimale vereiste gegevens om de rekening te kunnen betalen en om fraude te voorkomen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing