Visie & missie van Buro3o

ZORG VOOR ONTWIKKELING

De visie & missie van Buro3o

Buro3o is  zorgaanbieder voor specialistische behandeling, onderzoek, diagnostiek, [ambulante] begeleiding, daghulp en beschermd of begeleid wonen.

Doelgroep: kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ontwikkelingsstoornissen, problemen in het opgroeien of opvoeden of wonen, voortkomend uit een psychiatrische diagnose al dan niet met co-morbiditeit, waardoor er een stagnatie in de ontwikkeling is.

Behandeling en begeleiding is gebaseerd op het uitgangspunt dat iedere cliënt recht heeft op kwalitatief hoge zorg uitgevoerd in een integraal maatwerkplan, waarin de cliënt samen met ouders en begeleider, de regisseur van de inhoud en doelen van het zorgplan is. Wij doen dit dialoog gestuurd waarbij de vragen en de wensen van de cliënt in afstemming worden gebracht met onze expertise. Wij zijn er voor cliënten die, vanuit hun ontwikkelingsstoornis, sociale, cognitieve en/of emotionele beperkingen hebben, waardoor de ontwikkeling en maatschappelijke participatie gestagneerd wordt.

Wij gaan uit altijd uit van de eigen kracht van de cliënt en diens netwerk en onze interventies zijn gericht op het versterken van diens zelfredzaamheid, zelfstandigheid en zelfregulatie. Een zo optimaal mogelijke maatschappelijke participatie is het uitgangspunt voor elk maatwerkplan, met de ondersteuning op maat die nodig is om dit te bereiken en vast te houden. Bij Buro3o zorgen we voor een vaste procesbegeleider die je bij interventies in alle levensdomeinen kan ondersteunen. Maatwerk en de passende match met persoonlijk begeleiders die integraal werken, begeleiding en behandeling in directe samenwerking, maken dit mogelijk.

De missie van Buro3o

De missie van Buro3o is het zorgen voor ontwikkeling door  aanbod in behandeling, begeleiding en ondersteuning voor jonge mensen met ontwikkelstoornissen of psychische kwetsbaarheid, waardoor de ontwikkeling weer op gang komt en zij weer de regie over hun eigen leven kunnen krijgen of behouden of groeien in regulatie, zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

ZORG VOOR ONTWIKKELING

Buro3o

De visie van Buro3o

Om gestagneerde ontwikkeling weer op gang te brengen is een veilig omgeving nodig waarin een  ontwikkelingsgericht aanbod is van behandeling, in directe samenhang met begeleiding, zo dicht mogelijk in de nabijheid of eigen omgeving van het kind/de jongere en het gezin. In dialoog met de jongere en ouders wordt gebouwd aan het fundament voor een optimale ontwikkeling: 

Het begeleiden naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, sociale en maatschappelijke participatie.

Waar richten wij ons specifiek op?

Bij Buro3o richten we ons op zorg voor cliënten waarbij de ontwikkelingsstoornis de gehele ontwikkeling treft. Het belangrijkste voorbeeld hiervan in de autismespectrumstoornis (ASS). De primaire stoornis is weliswaar vaak goed af te bakenen, maar de gevolgen voor het individu, ook in psychologisch opzicht, zijn groot. Zo kan het falen op bepaalde ontwikkelingsgebieden aanvankelijk leiden tot zelfbeeldproblemen, maar later bv ook tot een depressie of een persoonlijkheidsstoornis. Deze zogenaamde secundaire problematiek of co morbiditeit wordt binnen Buro3o eveneens behandeld, in combinatie met de primaire stoornis. Dit is van groot belang omdat de primaire stoornis, en kennis daarvan, vaak kan leiden tot aanpassingen aan de wijze waarop de behandeling voor de secundaire problematiek het best uitgevoerd kan worden.

Zeker wanneer de problemen zich op een groot aantal levensgebieden manifesteren (zoals bij ASS), proberen kinderen en jongeren voortdurend om aan verwachtingen te voldoen (op school, in het werk, in het gezin, in relatie met vrienden), en raken ze vaak uitgeput en ontmoedigd door het feit dat het ze niet lukt. Kinderen en jongeren komen dan ook vaak bij Buro3o op het moment dat sprake is van een ‘existentiële crisis’; het leven is vastgelopen. Buro3o biedt als eerste een veilige haven, waarin we met cliënt en zijn omgeving allereerst in kaart proberen te brengen wat we wel en niet kunnen verwachten van (de specifieke ontwikkeling) van een cliënt. Tegelijkertijd gaan we onmiddellijk aan de slag met de interesses en sterke kanten van de cliënt, waardoor hij of zij ook snel weer succeservaringen kan opdoen. Integraal wordt aan de co morbiditeit gewerkt.

Hoe doen we dat?

De sterke en zwakke plekken in het functioneren, en de wens zich ‘normaal’ voor te doen, maken dat het soms erg moeilijk is een goede indruk te krijgen van waar een cliënt werkelijk toe in staat is of zal zijn. Een cliënt die goed voor zijn of haar uiterlijk zorgt, zich goed kan presenteren en een goede intelligentie heeft kan al snel overschat worden als het gaat om zaken als emotionele draagkracht of zelfredzaamheid (vaak zwakke punten in het functioneren van mensen met een brede ontwikkelingsstoornis). Het is van groot belang dat de cliënt zelf, zijn omgeving, en wij (als hulpverleners) gaan zien waar sterkten en zwaktes liggen, waar nog ontwikkeling mogelijk is (en tot welk niveau) om ervoor te zorgen dat niet opnieuw overschatting en te hoog gestelde verwachting gaan leiden tot een nieuwe crisis in het bestaan van de cliënt.

Behandeling en begeleiding gaan bij Buro3o in hand in hand met elkaar het proces in van het onderzoeken en ontdekken waar en hoe de belemmeringen en beperkingen zich voordoen bij de jongere, waar de kwaliteiten en interessegebieden van de jongeren zich op richten en hoeveel inzicht de jongeren en ouders hier zelf in hebben. Hierna kan er gericht een behandelplan of begeleidingsarrangement worden opgesteld om inzichten en zelfredzaamheid van de jongere te versterken. Deze zorg leveren we voor jongeren onder de 18 in de jeugdwet, boven de 18 voor de WMO, WLZ begeleiding en beschermd wonen.

Met wie werken we samen om de zorg vorm te geven?

In de zorg voor onze cliënten worden de gezinnen en andere betrokkenen niet vergeten. Het is voor ouders vaak moeilijk te begrijpen waarom hun kind zich op een aantal gebieden niet ontwikkelt zoals andere kinderen in hun omgeving. Zolang niet duidelijk is dat er aan het gedrag een ontwikkelingsstoornis te grondslag ligt is het vaak ook niet te begrijpen waarom het ‘normale opvoeden’ niet lijkt te werken bij hun zoon of dochter. Het stellen van de diagnose, het verkrijgen van informatie over een ontwikkelingsstoornis en de gevolgen daarvan, en het aangereikt krijgen van handvatten voor de omgang met hun kind, zijn daarbij helpend. Ook het onderwijs en andere partijen rondom de jongeren worden betrokken voor het starten van een integraal behandelplan.

Voor de beschermd wonen groep werken we samen met meerdere partijen om de doelen voor betekenisvolle dagbesteding in te kunnen richten, te denken aan ondernemers in de wijk en sociale organisaties in de regio. Interne samenwerking is er met de Compassiefabriek, die zorg draagt voor de uitvoering van dagbestedingsplekken in de theetuin van het klooster, de hoofdlocatie van Buro3o.

Kernwaarden van Buro3o

Kernwaarden: het creëren van een ontwikkelingsgericht aanbod van behandeling in directe samenhang met begeleiding, binnen de eigen omgeving van de jongeren. In dialoog met de jongeren wordt gebouwd aan het fundament voor een optimale ontwikkeling: het begeleiden naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Kernwaarden hierin zijn leidend:

Veiligheid, Vertrouwen, Verbinden, Vakmanschap en Volharden.

Wil je als instelling zorgen voor ontwikkeling bij cliënten dan zal dit vormgegeven moeten worden binnen een:

Veilige organisatie en werkomgeving

Vertrouwen in de organisatie door cliënten en medewerkers

In verbinding kunnen werken in relatie met cliënten en medewerkers
Met vakmanschap de beste zorg leveren


Volharden in een lange relatie met cliënten

Met professioneel vakmanschap een behandelrelatie met elkaar bouwen, in verbinding met elkaar als professional en cliënt in het vertrouwen en overtuiging van de kwaliteit van je behandeling en begeleiding, vormgegeven in een veilige ontwikkelomgeving, waarin we zien wat je nodig hebt om te ontwikkelen naar de volgende stap in zelfstandigheid.

Volharden in deze relatie is nodig als je langer de tijd nodig hebt om een stagnerende ontwikkeling weer op gang te brengen, de band met onze cliënten is vaak langdurig of continu in de vorm van levensloopbegeleiding.